Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna dla osób wysyłających materiały do publikacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iodo@skgd.pl, tel. 77 40 21070

3. Pani/Pana dane osobowe podane w związku z przesłaniem Materiałów przetwarzane będą w związku z akceptacją Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu opublikowania Materiałów zgodnie z Regulaminem i oznaczenia ich autorstwa.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe osób wysyłających w zakresie przez nie wskazanym i w celu honorowania praw autorskich zostaną zamieszczone w miejscu publikacji Materiałów – tj. na stronie internetowej wirtualnemuzeum.skgd.pl. W związku z tym dane te będą dostępne dla nieograniczonej liczby osób. Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani udostępniania informacji o autorstwie Materiałów to prosimy wskazać to przesyłając Materiały bądź w razie braku takiego wskazania na etapie wysyłania Materiałów, poinformować TSKN o życzeniu usunięcia informacji o autorstwie Materiałów.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe osoby wysyłającej Materiały będą przetwarzane przez czas niezbędny do honorowania autorskich praw osobistych bądź do czasu zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO