Regulamin publikacji zdjęć w ramach projektu Wirtualne Muzeum Mniejszości Niemieckiej

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób przesyłających zdjęcia (zwane dalej „Materiałami”) przeznaczone do publikacji na portalu wirtualnemuzeum.skgd.pl (zwanego dalej „Portalem”) w ramach projektu Wirtualne Muzeum Mniejszości Niemieckiej (zwanego dalej „Projektem”) , realizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (zwane dalej „TSKN”), niezależnie od sposobu przekazania Materiałów, w tym przesyłających Materiały w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych (zwanych dalej  „osoby wysyłające”). 

2. TSKN dopuszcza nieodpłatne i bez wynagrodzenia publikowanie na Portalu przez osoby wysyłające Materiałów, które spełniają następujące wymagania:

a) nie zawierają treści:

b) nie zawierają materiałów chronionych prawami innych podmiotów – z zastrzeżeniem przypadków posiadania przez osobę wysyłającą zgody tych uprawnionych podmiotów, 

3. Wysyłając Materiały, osoba wysyłająca wskazuje: 

 a) swoje dane osobowe – imię i nazwisko, 

 b) autora Materiałów jeśli jest nim podmiot inny niż osoba wysyłająca, 

 c) sposób opisania autora Materiałów/osoby wysyłającej przy publikacji Materiałów, 

4. Osoby, które wysyłają Materiały deklarując chęć ich publikacji, oświadczają jednocześnie, że: 

a) posiadają prawa autorskie majątkowe do Materiałów i są uprawnione do decydowania o korzystaniu z Materiałów bądź odpowiednio pozyskały zgodę podmiotów, którym przysługują prawa do Materiałów na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszym regulaminem; 

b) korzystanie przez TSKN z Materiałów poprzez ich publikację na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nie będzie naruszało autorskich praw osobistych autora Materiałów; 

c) Materiały oraz ich przesłanie do TSKN, a następnie ich wykorzystanie na potrzeby Projektu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, nie naruszają praw osób trzecich; 

d) Materiały nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, 

e) Posiadają wymagane przez prawo zezwolenia na wykorzystanie elementów chronionych zawartych w Materiałach, w tym w szczególności zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach, zezwolenie na wykorzystanie znaków towarowych wykorzystanych w Materiałach i stosowne zezwolenia na korzystanie z elementów objętych ochroną prawnoautorską.

5. Osoba wysyłająca Materiały ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, prawa do wizerunku oraz innych praw dotyczących wykorzystania prawnie chronionych elementów w Materiałach. W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, osoba wysyłająca Materiały zwolni TSKN ze wszelkich roszczeń kierowanych przez te podmioty. 

6. TSKN nie jest zobowiązany do publikacji przesłanych Materiałów, a osobom wysyłającym Materiały nie przysługują w stosunku do TSKN żadne roszczenia z tego tytułu, zwłaszcza osobom tym nie przysługuje roszczenie o publikację Materiałów ani o wynagrodzenie. 

7. TSKN zastrzega sobie prawo do moderowania Materiałów tj. niepublikowania lub usuwania już opublikowanych, jeżeli nie wpisują się w tematykę Projektu, są niskiej jakości lub nie spełniają wymagań, w tym wymagań technicznych, w tym w szczególności Materiałów: 

  a) niepodpisanych lub o trudnym do ustalenia nadawcy; 

  b) o niepełnej treści; 

  c) dostarczonych w formacie uniemożliwiającym ich odczytanie lub publikację; 

  d) niespełniających wymagań określonych niniejszym Regulaminem. 

8. W przypadku opublikowania Materiałów na portalu TSKN ma prawo korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzania egzemplarzy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. DVD, nośniki magnetooptyczne); 

b) w zakresie rozpowszechniania Materiałów – wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, zamieszczenie i modyfikacja Materiałów na stronach internetowych, nadawanie Materiałów przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Materiałów umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach; 

c) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych Materiałów, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na Materiałach lub ich poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie; 

d) reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy, 

e) prawo modyfikowania Materiałów lub ich części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Materiałów lub ich pojedynczych elementów; 

f) prawo do swobodnego używania i korzystania z Materiałów oraz ich pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Materiałów oraz ich pojedynczych elementów dla celów reklamy i promocji lub prowadzonej przez TSKN działalności statutowej na terenie kraju oraz za granicą. 

g) prawo do wykorzystywania Materiałów w wszelkich materiałach promocyjnych TSKN – zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej. 

9. TSKN zastrzega sobie prawo do zmiany opisów towarzyszących przesyłanym materiałom wizualnym i audiowizualnym w celu dostosowania ich do przyjętej strategii komunikacji.

10. Materiały w celu opublikowania ich należy przekazywać na portal wirtualnemuzeum.skgd.pl